Veelgestelde vragen
TVL Obligatieplan 2024

 

 1. Wie mogen zich inschrijven op de obligaties?
  De inschrijving is openbaar. Iedereen mag deelnemen.
   
 2. Wat gebeurt er als het doelbedrag niet wordt gehaald?
  Er is geen doelbedrag. Er is een maximum voor de totale inschrijving van € 100.000,-. De obligaties zijn een onderdeel van een totaal financieringsplan. We vullen de financiering via obligaties aan met eigen middelen, een banklening en mogelijk onderhandse leningen verstrekt door derden.
   
 3. Wat gebeurt er als het doelbedrag wordt overschreden?
  Bij overschrijding van de inschrijvingen boven het maximumbedrag van € 100.000,- zal het bestuur van TV Loosdrecht besluiten over toewijzing.
   
 4. Wanneer moet het geld worden overgemaakt?
  De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen veertien dagen, na sluiting van de inschrijfdatum (31 maart 2024) geschieden. De inschrijvers op de obligatielening krijgen binnen deze termijn bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd. Daarbij wordt opgave gedaan van het bankrekeningnummer en het bedrag dat de inschrijvers dienen te storten. Het bedrag van de nominale waarde van de obligaties waarop is ingeschreven dient uiterlijk op 31 april 2024 te zijn overgeboekt.
   
 5. Hoe loopt het proces van activeren en terugbetalen?
  Na inschrijving, toekenning en betaling (zie 4) worden de leningen geëffectueerd en actief per 1 mei 2024. Voor de periodieke giften ontvangen de deelnemers vanuit het systeem een tekenverzoek en kunnen zij zelf de overeenkomst ondertekend weer toevoegen aan het systeem. Na ontvangst van de overeenkomst kan ook de periodieke gift worden geëffectueerd. Omdat de periodieke gift wordt verrekend met de betaling van rente en aflossing is de ingangsdatum van de periodieke gift een jaar na de ingangsdatum van de lening.
   
 6. Kan een deelnemer ook vanuit een BV een lening verstrekken?
  Ja, dat kan. De fiscaliteit van een periodieke gift is echter anders omdat er geen sprake is van IB, maar van VPB. Mocht het bedrijf kiezen voor een obligatie i.c.m. een schenking, dan kunnen we ze op de specifieke situatie informeren over de mogelijkheden en gevolgen.
   
 7. Mag een deelnemer ook meerdere (soorten) obligaties afnemen?
  Ja dat mag. Er zijn hier geen beperkingen.
   
 8. Hoe werkt het jaarlijks overmaken van de schenking?
  De schenking wordt verrekend met de betaling van rente en aflossing en hoeft dus niet te worden overgemaakt.
   
 9. Mag een deelnemer ook meer schenken?
  Ja, dat mag. Graag zelfs. Bij een hogere schenking is het voordeel voor de organisatie groter, terwijl de deelnemer, dankzij het fiscaal voordeel, toch een groot deel van het geschonken bedrag terugkrijgt via de belastingaangifte. 
   
 10. Hoe moet ik de schenking opgeven bij de belastingaangifte?
  Dit kan eenvoudig via de belastingaangifte. Jaarlijks ontvangen alle deelnemers met een periodieke gift een jaaropgave van de gift en een instructie hoe deze op te voeren in de belastingaangifte. Dankzij de jaaropgave hebben de deelnemers direct alle info bij de hand en is het opnemen van de schenking in de jaaropgave heel eenvoudig.
   
 11. Is er geen drempel voor de aftrek van de schenking?
  Nee, voor de periodieke gift geldt geen drempel. Elke geschonken euro is daardoor aftrekbaar. Er is wel een maximum: € 250.000,- per jaar.
   
 12. Wat gebeurt er als een deelnemer komt te overlijden?
  De obligatie is een bezit en gaat dan 'gewoon' mee in de erfenis en wordt daardoor overgedragen aan de erven. In het reglement is vastgelegd dat er in dat geval vervroegd afgelost kan worden. Een periodieke gift komt van rechtswege te vervallen bij overlijden. Een organisatie kan deze bepaling opnemen om te voorkomen dat zij, bij het wegvallen van de periodieke gift, alleen met een 'dure' lening blijft zitten.  
   
 13. Is de obligatie overdraagbaar?
  Ja, de obligatie is vrij overdraagbaar (verhandelbaar).
   
 14. Is een inschrijving bindend?
  In principe is een inschrijving bindend. Het verzoek aan de deelnemers is om alleen in te schrijven als er daadwerkelijk een wens is om deel te nemen.
   
 15. Kan ik ook anoniem meedoen?
  Alle deelnemers doen anoniem mee. Het is voor anderen niet inzichtelijk wie er meegedaan heeft voor welk bedrag. Het kan echter wel vertrouwen wekken als de verhalen van deelnemers worden gedeeld, maar dit is uiteraard met de volledige medewerking van de betreffende deelnemer. 
   
 16. Met welk aftrekpercentage is gerekend? En zijn er ook situaties waarbij dit niet geldt?
  Er is binnen de Inkomstenbelasting gerekend met het standaard aftrektarief dat voor eenieder en voor alle aftrekposten geldt (2023: 36,93%). Alleen in situaties waarbij er een lager tarief wordt betaald (voor gepensioneerden met een belastbaar inkomen onder de € 38.703,- (2023) en mensen zonder BOX1 inkomen. Die kunnen de periodieke gift aftrekken in BOX2 of BOX3, naargelang wat voordeliger is). 
   
 17. Wat zijn de risico’s?
  De risico’s die de deelnemers aan de obligatielening lopen houden in de regel verband met de volgende factoren:
  - De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de inkomsten van de organisatie. Er bestaat een risico dat de obligaties en de rente daarop niet tijdig, niet geheel of geheel niet worden voldaan, temeer bij tegenvallende resultaten of calamiteiten en aanzien van de organisatie als zodanig.
  - De courantheid van de obligaties
  - De afwezigheid van zekerheden, zoals onderpand.
  - De onzekerheid over preferente externe financiering, zoals een lening bij de bank
  In het onverhoopte geval van faillissement heeft de terugbetaling van een bancaire lening voorrang. Verder hebben alle schuldeisers voorrang op de terugbetaling van de obligatie.
  - De onzekerheid over het aangaan van verplichtingen in de toekomst, zoals het verstrekken van additionele obligatieleningen
 1. Is er rekening gehouden met vermogensbelasting (BOX3)?
  De uitstaande lening dient voor particulieren te worden opgegeven als belegd vermogen in BOX 3. Afhankelijk van uw financiële situatie bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd. Omdat dit per persoon en ook per jaar kan verschillen is in het aangegeven rendement hiermee geen rekening gehouden.
   
 2. Staat de obligatie-uitgifte onder toezicht van de AFM?
  Mits de uitgevende instelling/geldnemer kwalificeert als een vereniging met een wettelijke status of als instelling zonder winstoogmerk die effecten (de obligaties) uitgeeft met het oog op het verwerven van middelen die nodig zijn om de niet-commerciële doelen van die vereniging of instelling te verwezenlijken, valt zo’n uitgevende instelling buiten de reikwijdte van de Prospectus Verordening op grond van artikel 1(2)(e) Prospectus Verordening.

De Prospectus Verordening is een Europese wet met rechtstreekse werking in alle lidstaten, waaronder Nederland. Nederland mag op dit punt geen afwijkende voorwaarden of eisen stellen. Omdat de Prospectus Verordening in het geheel niet van toepassing is, is er geen aparte vrijstelling die in de Nederlandse Vrijstellingsregeling Wft opgenomen wordt nodig. 

Meer informatie is te vinden via deze link

 

Wilt u lid worden?
Neem direct contact op
© 2024 Tennisvereniging Loosdrecht