Home > Privacy

Privacy verklaring

(Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Dit is de privacyverklaring van TV Loosdrecht.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@tvloosdrecht.nl.

TV Loosdrecht (hierna te noemen TVL) doet er alles aan om te garanderen dat de verwerking van uw persoonsgegevens zodanig plaatsvindt dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

TVL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. TVL is een vereniging met statutaire zetel in Loosdrecht aan de Rading 192, 1231 KE. TVL is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40479287.
Tel 035 – 582 1739, Email: secretaris@tvloosdrecht.nl, website: www.tvloosdrecht.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle directe en indirecte informatie over een persoon. U kunt bijvoorbeeld denken aan uw naam en e-mailadres. U verstrekt deze gegevens aan ons wanneer u zich aanmeldt als lid.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van alle leden en personen met wie wij contact hebben via email of die gebruik maken van onze dienstverlening via de website. Het verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer het verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen inschrijven in onze ledenadministratie en voor uw aanmelding bij de KNLTB;

Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

Wij krijgen uw persoonsgegevens van uzelf.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties.

  • Leden, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor taken gerelateerd aan de vereniging.
  • KNLTB, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun bondstaken.
  • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’).  Deze bedrijven werken dan in onze opdracht en hebben een verwerkersovereenkomst met ons gesloten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken en zo lang als de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarbij hanteren we de volgende regels:

Persoonsgegevens verzameld door de TVL website

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de website.

Gegevens verzameld door middel van cookies

TVL maakt gebruik van cookies. Een cookie is een korte tekstregel die uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat als u een website bezoekt.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Dit kunnen anonieme- dan wel sessie cookies zijn. Anonieme cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals een IP adres en zullen na 30 dagen automatisch verwijderd worden. Sessie cookies worden direct na het verlaten van de website verwijderd.

Wij maken eveneens gebruik van niet-functionele cookies. Dit betreft cookies die gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, zowel in- als extern.  Uw voorkeur voor het gebruik van deze cookies kunt u ten alle tijden wijzigen. TVL verzamelt en/of deelt hiervoor de volgende gegevens: de datum en het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser, de taal van de browser, het IP-adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, bezochte pagina’s en duur van de gebruikerssessie. Voor wat betreft het delen van informatie zie “Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken”.

Waar bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt en bewaard binnen de Europese Unie (EU) volgens de geldende (beveiligings)regels. In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt.  Mogelijk zijn enkele van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. In die gevallen waarborgen we een passend beschermingsniveau door zelf maatregelen te treffen, waaronder het sluiten van overeenkomsten waarin nadere passende waarborgen worden getroffen (zogeheten EU modelcontracten).

Beveiliging van uw gegevens

Het waarborgen van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft TVL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De AVG kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht om uw, door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen, aan te passen, te laten verwijderen (mits niet conflicterend met de noodzaak voor het lidmaatschap), het gebruik voor bepaalde doeleinden te beperken en bezwaar te maken. Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via secretaris@tvloosdrecht.nl

Recht op inzage

U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die TVL over u verwerkt. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens TVL heeft geregistreerd en voor welke doel deze persoonsgegevens worden gebruikt.  

Recht op aanpassing

TVL zet zich in om uw persoonsgegevens juist en actueel te houden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn*. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt*, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt* óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en TVL geen andere rechtsgrond meer heeft voor de verwerking. 

In de met * aangegeven gevallen heeft u ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht heeft u bovendien in het geval u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar nog bij ons in behandeling is.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit is alleen mogelijk als het niet conflicterend werkt met de noodzaak om gegevens vast te leggen voor het lidmaatschap.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door TVL als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en staken zo nodig de verwerking. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.

Vragen of klachten?

Wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen heeft met betrekking tot dit privacy beleid of onze manier van gegevensverwerking, dan kunt u contact met ons opnemen via secretaris@tvloosdrecht.nl en zoeken wij met u naar een passende oplossing. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze Verklaring AVG kan van tijd tot tijd aangepast worden. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u tijdig informeren. Wij adviseren u om deze Verklaring AVG regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen. Dit Verklaring AVG is op 1 oktober 2019 voor het laatst gewijzigd.

Wilt u lid worden?
Neem direct contact op
© 2024 Tennisvereniging Loosdrecht